BIULETYN BRANŻOWY URE – Ciepło                                                         Nr 283 (283) 14 listopada 2019 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                     Łódź, dnia 14 listopada 2019 r.

                      PREZES

URZĘDU REGULACJI ENE RGETYKI

Nr OŁO.4210.33.2019.BG

 

 

                                                          DECYZJA

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.)

oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

 

przedsiębiorstwa energetycznego

PRZDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PUŁTUSKU Sp. z o.o.

z siedzibą w Pułtusku, ul. Mickiewicza 36,

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”

 

zawartego w piśmie z dnia 23 sierpnia 2019 r. (pismo znak: 513/2019), uzupełnionego

pismem z dnia 25 września 2019 r. (pismo znak: 590/19), pismem z dnia 30 września

2019 r. (pismo znak: 600/2019), pismem z dnia 30 października 2019 r. (pismo znak:

630/2019) oraz pismem z dnia 8 listopada 2019 r. (pismo znak: 664/2019) w sprawie

zatwierdzenia taryfy dla ciepła

 

                                                           zatwierdzam

 

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej

decyzji, na okres do dnia 30 września 2021 r.

 

                                                       UZASADNIENIE

 

 

     Na   wniosek   Przedsiębiorstwa,   w   dniu   26   sierpnia   2019 r.,   zostało   wszczęte

postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez

Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję

ciepła.

 

 

 

 

 

BIULETYN BRANŻOWY URE – Ciepło                                                         Nr 283 (283) 14 listopada 2019 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

        Zgodnie z art. 47 ust. 1 i    ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwo

energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej

obowiązywania. Przedłożona   taryfa   podlega   zatwierdzeniu   przez Prezesa Urzędu

Regulacji   Energetyki, o   ile   jest   zgodna   z   zasadami   i   przepisami, o których mowa

w art. 44 - 46 ustawy– Prawo energetyczne.

       W    trakcie    niniejszego    postępowania    administracyjnego,    na   podstawie

Zgromadzonego materiału ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie

  z zasadami określonymi w art. 44 - 46 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych

zasad   kształtowania   i   kalkulacji   taryf   oraz   rozliczeń   z tytułu zaopatrzenia w ciepło

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1988).

      Ustalone   w   taryfie   dla   ciepła   ceny   i   stawki   opłat   zostały ustalone na podstawie

planowanych   do   poniesienia   w   okresie   stosowania   taryfy uzasadnionych   kosztów

prowadzenia   działalności   koncesjonowanej.   Okres   obowiązywania   taryfy   ustalono

zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

       Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

 

 

                                                    POUCZENIE

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu

    Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie

    dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne

    oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeks postępowania cywilnego).

2. Odwołanie   od   decyzji   powinno   czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma

    procesowego   oraz   zawierać   oznaczenie   zaskarżonej   decyzji   i   wartości przedmiotu

    sporu, przytoczenie zarzutów,   zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także

    zawierać   wniosek   o   uchylenie   albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479 49

    Kodeksu   postępowania   cywilnego).   Odwołanie   należy   przesłać na adres Środkowo-

    Zachodniego   Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki   z   siedzibą   w   Łodzi,

    ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź.

3. Odwołanie od   decyzji Prezesa   URE   podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie

     z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach

    sądowych w sprawach cywilnych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.). Strona   może

    ubiegać   się   o   zwolnienie   od   kosztów   sądowych,   stosownie   do   przepisów   art.   101

    i następne   ustawy    o   kosztach   sądowych    w   sprawach cywilnych, albo o przyznanie

    pomocy   prawnej,   stosownie   do   przepisów   art.   117 ustawy –   Kodeks postępowania

    cywilnego.

4. W   trakcie   biegu terminu   do   wniesienia   odwołania   strona   może   zrzec   się prawa do

     wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art.

    127 a § 1 ustawy – Kodeks   postępowania   administracyjnego).   Z   dniem   doręczenia

    organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia

 

 

 

 

                                                                                        2

 

BIULETYN BRANŻOWY URE – Ciepło                                          Nr 283 (283) 14 listopada 2019 r.

 

    odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2

    ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie

     skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki –

     Ciepło”.

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza

     taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od

     dnia jej opublikowania w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Z upoważnienia Prezesa

                                                                                                Urzędu Regulacji Energetyki

                                                                                                                  DYREKTOR

                                                                                  Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego

                                                                                                 Urzędu Regulacji Energetyki

                                                                                                            z siedzibą w Łodzi

                                         

                                                                                                                          /-/

                                                                                                             Renata Mroczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

w dniu 21 sierpnia 2019 r.

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Beata Głębska Radca Prezesa URE

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO ENEERGETYKI

    CIEPLNEJ W PUŁTUSKU Sp. z o.o.

    06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 36

2. a/a

 

                                                                                               3

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

  w    Pułtusku sp. z o.o.

 

   

 

 

 

TARYFA    DLA
CIEPŁA

                            

                        Pułtusk   2019 r.

 

                                               

 

TARYFA DLA CIEPŁA

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.

 

   

Spis treści :

 

Część I.          Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

Część II.         Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku
                        Sp. z o.o. działalności    gospodarczej    związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

Część III.       Podział odbiorców na grupy taryfowe.

Część IV.       Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat .

                         4.1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup    

                            odbiorców.

                        4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Część V.          Zasady ustalania cen i stawek opłat.

Część VI.        Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Część VII.       Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ I

 

 

OBJAŚNIENIE POJĘĆ ZAWARTYCH W TARYFIE

 

 

Użyte w taryfie określenia oznaczają :    

Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 89, poz. 1059, zpóź. zm.)

Rozporządzenie o taryfach – rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz   rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988).

Rozporządzenie o systemach ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007 r. w sprawie    szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych    (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92) .

1. Ciepło – energię cieplną zawartą w gorącej wodzie.

2. Wytwórca i dystrybutor ciepła – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku        Sp. z o.o.(PEC) – zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnym źródle oraz jego przesyłaniem i dystrybucją.

3. Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło od PEC na podstawie umowy.

4. Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek.

       5. Źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła, należące do PEC lub eksploatowane przez PEC .

      6.   Sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji    ciepła, należące do PEC.

     7.   Przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi                     w obiektach.

     8.   Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

     9.   Indywidualny węzeł cieplny – węzeł cieplny, z którym jest połączona instalacja odbiorcza obsługująca tylko jeden obiekt.

     10.   Grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt .

  11. Instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

     12. Zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym   w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.

     13. Obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

     14. Układ pomiarowo-rozliczeniowy - zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach.

    15.   Grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

    16. Zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

   17.   Warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b)   normatywną temperaturę ciepłej wody.

     18. Uzasadnione koszty – koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych;

  19.   Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez PEC i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

  20.   Nielegalny pobór ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II

    

Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

 

Działalność     gospodarcza     dotycząca     zaopatrzenia     w     ciepło     prowadzona     jest     przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.

  • Wytwarzanie ciepła – koncesja WCC/367/418/U/OT-7/98/DL z    dnia    28 października 1998 r. z póź. zm.
  • Przesyłanie i dystrybucja ciepła – koncesja PCC/381/418/U/OT-7/98/DL z dnia          28 października 1998 r. z póź. zm. 

 

 

CZĘŚĆ III

Grupy odbiorców

 

  Dla wszystkich grup odbiorców ciepło dostarczane jest w postaci gorącej wody. Wszyscy odbiorcy rozliczani są w systemie opomiarowanym. Wyodrębnia się następujące grupy odbiorców:   

                                                       Lp.

 

Symbol grupy

  odbiorców

         Opis    / charakterystyka / grupy odbiorców

 

  1. Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Kolejowej 8

Nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze : 130 0 C – na zasilaniu i 70 0 C – na powrocie

1.

A 1

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło poprzez węzły cieplne stanowiące ich własność i przez nich eksploatowane

2.

A 2

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło poprzez indywidualne węzły cieplne stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane.

3.

A 4

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło z grupowych węzłów cieplnych poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane.

 

 

 

 

B.     Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z zespołu kotłowni zlokalizowanych przy            

Placu Teatralnym 4 i Piotra Skargi 37B

Nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze: 100 0 C – na zasilaniu i 60 0 C – na powrocie

 

4.

 

B 1

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło poprzez    węzły cieplne stanowiące ich własność i przez nich eksploatowane.

5.

B 2

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło poprzez indywidualne węzły cieplne stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane.

6.

B 4

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło z grupowych węzłów cieplnych poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane.

 

  C. Odbiorcy z kotłowni pozostałych :

Nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze : 95 0 C – na zasilaniu i 70 0 C – na powrocie

7.

C 1,C2

Odbiorcy    zaopatrywani bezpośrednio z    kotłowni zlokalizowanej przy    ul.    Krajewskiego 1   i   ul. Warszawskiej 29

9.

C 3

Odbiorcy zaopatrywani bezpośrednio    z    kotłowni zlokalizowanej przy    ul. Wojska Polskiego 38 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CZĘŚĆ IV

                 Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

 

4.1.     Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup odbiorców

 

Lp.

Grupa taryfowa


Cena za    zamówioną moc cieplną

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

  Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/MW

zł/GJ

zł/m 3

zł/MW

zł/GJ

1

A 1

w. miał

zł/za miesiąc

 zł/rok

10 511,34

126 136,08

36,81  

5,86  

1 812,02

21 744,20

  7 ,63

2    

  A 2

zł/za miesiąc

zł/rok   

10 511,34

126 136,08

36,81  

5,86  

2 867,29

34 407,44

10,65

3

A 4

zł/za miesiąc

           zł/rok

10 511,34

126 136,08

36,81  

       5,86

2 580,71

30 968,49

10,04

4.

  B 1

gaz

zł/za miesiąc

           zł/rok 

4 803,68

57 644,16

64,69

 

14,53

1 838,54

22 062,50

8,28

5.

 

  B 2

zł/za miesiąc
       

         zł/rok     

4 803,68

57 644,16

64,69

 

14,53

2 386,75

28 640,96

                    10,52

6

  B 4

zł/za miesiąc
       

         zł/rok     

4 803,68

57 644,16

64,69

 

14,53

3 564,13

42 769,50

                    19,31

7


 

 

Stawka opłaty za moc zamówioną

Stawka opłaty za ciepło

 

 

 

8

  C 1,C 2 gaz

zł/za miesiąc

 9 346,76

67,86

 

 

 

9

  C 3     olej

zł/za miesiąc 

13 147,40

92,52

 

 

 

 

  ·         Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4.2.     Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

PEC nie planuje przyłączenia nowych odbiorców do sieci. W związku z powyższym taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci. Jeżeli wystąpi taka potrzeba PEC niezwłocznie dokona zmiany taryfy w zakresie opłat za przyłączeni do sieci i wystąpi o jej zatwierdzenie.     

 

 

 

 

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy oraz przepisami rozporządzenia o taryfach.

 

CZĘŚĆ VI

                 Warunki stosowania cen i stawek opłat

 

1.     Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu    parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia o systemach ciepłowniczych.

2.       W przypadkach :      

-         uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-      rozliczeniowego postępuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 38 rozporządzenia o taryfach,

-         niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

-         udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

-         nielegalnego poboru ciepła.

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach.

 

CZEŚĆ VII

       Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat

Dostawca powiadamia odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

Bazowe ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie obowiązywać mogą   nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wszelkie zmiany w taryfie będą wprowadzane zgodnie z przepisami art. 47 ustawy.

 

 

 

 

 

      Warszawa, dnia 16 grudnia 2017 r.

 

Poz. 12151

 

DECYZJA NR DRE.WRC.4210.17.8.2017.418.XI.RK

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 

z dnia 15 grudnia 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.

 

  Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

 

po rozpatrzeniu wniosku

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,

 

z dnia 9 czerwca 2017 r. (znak: L. dz. 107/17), uzupełnionego pismem z dnia 23 listopada 2017 r. (znak: L.dz. 289/17), pismem z dnia 6 grudnia 2017 r. (znak: L.dz. 316/2017) oraz pismem z dnia 11 grudnia 2017 r. (znak: L.dz. 323/17), o zatwierdzenie taryfy dla ciepła,

 

zatwierdzam

 

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 października 2019 r.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 13 czerwca 2017 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy – Prawa energetycznego.

 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988), zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym".

 

Ustalone w taryfie ceny z wytwarzania ciepła i stawki opłat za usługi przesyłowe zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

 

Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 459)). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479 49 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego).

 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623, z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

 

 

  z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła:

Adam Dobrowolski

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                           Z upoważnienia Prezesa

                                                                          Urzędu Regulacji Energetyki

 

                                                                                           Dyrektor

                                                            Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

                                                                          Urzędu Regulacji Energetyki

                                                                                   z siedzibą w Warszawie

 

                                                                                   

  

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

  w    Pułtusku sp. z o.o.

 

   

TARYFA    DLA
CIEPŁA

 

   

Pułtusk ,   2017 r.
 

  TARYFA DLA CIEPŁA

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.

 

   

Spis treści :

 

Część I.          Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

Część II.         Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku        Sp. z o.o. działalności    gospodarczej    związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

Część III.       Podział odbiorców na grupy taryfowe.

Część IV.       Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat .

                    4.1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup    

                            odbiorców.

                    4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Część V.         Zasady ustalania cen i stawek opłat.

Część VI.      Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Część VII.     Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.

 

 

   

 

 

 

CZĘŚĆ I

 

 

OBJAŚNIENIE POJĘĆ ZAWARTYCH W TARYFIE

 

 

Użyte w taryfie określenia oznaczają :    

Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 89, poz. 1059, zpóź. zm.)

Rozporządzenie o taryfach – rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz   rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988).

Rozporządzenie o systemach ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007 r. w sprawie    szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych    (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92) .

1. Ciepło – energię cieplną zawartą w gorącej wodzie.

2. Wytwórca i dystrybutor ciepła – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku        Sp. z o.o.(PEC) – zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnym źródle oraz jego przesyłaniem i dystrybucją.

3. Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło od PEC na podstawie umowy.

4. Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek.

       5. Źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła, należące do PEC lub eksploatowane przez PEC .

      6.   Sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji    ciepła, należące do PEC.

     7.   Przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi                     w obiektach.

     8.   Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

     9.   Indywidualny węzeł cieplny – węzeł cieplny, z którym jest połączona instalacja odbiorcza obsługująca tylko jeden obiekt.

     10.   Grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt .

  11. Instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

     12. Zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym   w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.

     13. Obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

     14. Układ pomiarowo-rozliczeniowy - zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach.

       15.   Grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

    16. Zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

       17.   Warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b)   normatywną temperaturę ciepłej wody.

     18. Uzasadnione koszty – koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych;

  19.   Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez PEC i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

  20.   Nielegalny pobór ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II

    

Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

 

Działalność     gospodarcza     dotycząca     zaopatrzenia     w     ciepło     prowadzona     jest     przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.

  • Wytwarzanie ciepła – koncesja WCC/367/418/U/OT-7/98/DL z    dnia    28 października 1998 r. z póź. zm.
  • Przesyłanie i dystrybucja ciepła – koncesja PCC/381/418/U/OT-7/98/DL z dnia          28 października 1998 r. z póź. zm. 

 

CZĘŚĆ III

Grupy odbiorców

  Dla wszystkich grup odbiorców ciepło dostarczane jest w postaci gorącej wody. Wszyscy odbiorcy rozliczani są w systemie opomiarowanym. Wyodrębnia się następujące grupy odbiorców:   

                                                       Lp.

 

Symbol grupy

  odbiorców

         Opis    / charakterystyka / grupy odbiorców

 

  1. Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Kolejowej 8

Nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze : 130 0 C – na zasilaniu i 70 0 C – na powrocie

1.

A 1

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło poprzez węzły cieplne stanowiące ich własność i przez nich eksploatowane

2.

A 2

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło poprzez indywidualne węzły cieplne stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane.

3.

A 4

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło z grupowych węzłów cieplnych poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane.

 

 

B. Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z zespołu kotłowni zlokalizowanych przy             Placu Teatralnym 4 i Piotra Skargi 37B

Nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze: 100 0 C – na zasilaniu i 60 0 C – na powrocie

 

4.

 

B 1

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło poprzez    węzły cieplne stanowiące ich własność i przez nich eksploatowane.

5.

B 2

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło poprzez indywidualne węzły cieplne stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane.

6.

B 4

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło z grupowych węzłów cieplnych poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane.

 

  C. Odbiorcy z kotłowni pozostałych :

Nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze : 95 0 C – na zasilaniu i 70 0 C – na powrocie

7.

C 1,C2

Odbiorcy    zaopatrywani bezpośrednio z    kotłowni zlokalizowanej przy    ul.    Krajewskiego 1   i   ul. Warszawskiej 29

9.

C 3

Odbiorcy zaopatrywani bezpośrednio    z    kotłowni zlokalizowanej przy    ul. Wojska Polskiego 38 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IV

                 Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

 

4.1.     Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup odbiorców

 

Lp.

Grupa taryfowa


Cena za    zamówioną moc cieplną

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

  Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/MW

zł/GJ

zł/m 3

zł/MW

zł/GJ

1

A 1

w. miał

zł/za miesiąc

 zł/rok

10 076,24

120 914,86

36,04  

5,57  

1 900,76

22 809,17

  7 ,81

2    

  A 2

zł/za miesiąc

zł/rok   

10 076,24

120 914,86

36,04  

5,57  

2 764,14

33 169,64

  9 ,64

3

A 4

zł/za miesiąc

           zł/rok

10 076,24

120 914,86

36,04  

5,57  

2 892,90

34 714,84

11,23

4.

  B 1

gaz

zł/za miesiąc

           zł/rok 

4 411,48

52 937,70

63,18

 

14,44

1 742,34

20 908,08

10,16

5.

 

  B 2

zł/za miesiąc
       

         zł/rok     

4 411,48

52 937,70

63,18

 

14,44

2 527,24

30 326,91

                    11,52

6

  B 4

zł/za miesiąc
       

         zł/rok     

4 411,48

52 937,70

63,18

 

14,44

2 942,26

35 307,08

                    14,48

7


 

 

Stawka opłaty za moc zamówioną

Stawka opłaty za ciepło

 

 

 

8

  C 1,C 2 gaz

zł/za miesiąc

 9 120,13

67,37

 

 

 

9

  C 3     olej

zł/za miesiąc 

12 864,64

95,58

 

 

 

  ·         Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4.2.     Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

PEC nie planuje przyłączenia nowych odbiorców do sieci. W związku z powyższym taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci. Jeżeli wystąpi taka potrzeba PEC niezwłocznie dokona zmiany taryfy w zakresie opłat za przyłączeni do sieci i wystąpi o jej zatwierdzenie.     


CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy oraz przepisami rozporządzenia o taryfach.

 

CZĘŚĆ VI

                 Warunki stosowania cen i stawek opłat

 

1.     Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu    parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia o systemach ciepłowniczych.

2.       W przypadkach :      

-         uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-      rozliczeniowego postępuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 38 rozporządzenia o taryfach,

-         niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

-         udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

-         nielegalnego poboru ciepła.

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach.

 

CZEŚĆ VII

       Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat

Dostawca powiadamia odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

Bazowe ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie obowiązywać mogą   nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wszelkie zmiany w taryfie będą wprowadzane zgodnie z przepisami art. 47 ustawy.

 

 

  

TARYFA DLA CIEPŁA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku sp. z o.o. informuje, że Urząd Regulacji Energetyki, decyzją Prezesa URE z dnia 10 listopada 2015r Nr OŁO-4210-18(18)/2015/418/X/DSS została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Nowa taryfa dla ciepła została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 9139.


DECYZJA

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w

Pułtusku Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust.2 pkt.2 i pkt 3, w związku z art. 30

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1059, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

 

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku   Sp. z o.o.,

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”,

zawartego w piśmie z dnia 24 kwietnia 2015r. (znak: L.dz. 80/2015), uzupełnionego

pismami z dnia 22 maja2015 r. ( L. dz. 105/15 ) oraz z dnia 24 lipca 2015 r. ( L. dz.

153/15 ) oraz z dnia 21 września 2015 r. ( L. dz. 206/15 ) oraz z dnia 22 października

2015 r.( 249/2015 ) oraz z dnia 2 listopada 2015 r. ( L. dz. 260/15 )w sprawie

zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

zatwierdzam:

 

  taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do

  niniejszej decyzji do dnia 30 czerwca 2017 r.

 

UZASADNIENIE

 

  Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 27 kwietnia 2015r. zostało wszczęte postępowanie    administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesję na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo

energetyczne  posiadające koncesję ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej

obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 Prawo

energetyczne.

 

  W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego

materiału dowodowego ustalono, ze przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie

z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo Energetyczne oraz przepisami

rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło ( Dz. U.

z 2010 r. Nr. 194 poz. 1291).

 

  Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie

planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów

prowadzenia działalności koncesjonowanej.


   Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji.

  

 

POUCZENIE

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie -

    Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie

    dwutygodniowym od dnia jej doręczenia ( art. 30 ust 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne

    oraz art. 479 46 pkt 1 oraz art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego ).

 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przypisanym dla pisma

    procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartość przedmiotu

    sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także

    zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części ( art. 479 46

      Kodeksu postępowania cywilnego ). Odwołanie należy przesłać na adres: Środkowo -

    Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi

    ul. Żeromskiego 94C.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art.31 ust. 4 ustawy - Prawo Energetyczne,

    niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

    Województwa Mazowieckiego.

4. Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza

    taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia

    od jej opublikowania.

                                                                                   Z upoważnienia Prezesa

                                                                          Urzędu Regulacji Energetyki


                                                                                           Dyrektor

                                                            Środkowo - Zachodniego Oddziału Terenowego

                                                                          Urzędu Regulacji Energetyki

                                                                                   z siedzibą w Łodzi


                                                                                    Jadwiga Goździk

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

  w    Pułtusku sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

TARYFA    DLA
CIEPŁA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pułtusk ,    2015 r.

 

 

TARYFA DLA CIEPŁA

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.

 

 

 

Spis treści :

 

Część I.          Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

 

Część II.         Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku        Sp. z o.o. działalności    gospodarczej    związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

 

Część III.       Podział odbiorców na grupy taryfowe.

 

Część IV.       Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat .

                    

                    4.1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup    

                            odbiorców.

 

                    4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

 

Część V.        Zasady ustalania cen i stawek opłat.

 

Część VI.      Warunki stosowania cen i stawek opłat.

 

Część VII.     Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.

 

 

 

 

 

 

   

 

CZĘŚĆ I

 

OBJAŚNIENIE POJĘĆ ZAWARTYCH W TARYFIE

 

Użyte w taryfie określenia oznaczają :    

 

Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 89, poz. 1059, zpóź. zm.)

 

Rozporządzenie o taryfach – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

 

Rozporządzenie o systemach ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007 r. w sprawie    szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych    (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92) .

 

1. Ciepło – energię cieplną zawartą w gorącej wodzie.

2. Wytwórca i dystrybutor ciepła – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku        Sp. z o.o.(PEC) – zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnym źródle oraz jego przesyłaniem i dystrybucją.

3. Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło od PEC na podstawie umowy.

 

4. Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek.

 

5. Źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła, należące do PEC lub eksploatowane przez PEC .

 

6.   Sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji    ciepła, należące do PEC.

 

7.   Przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi                     w obiektach.

 

8.   Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

 

 

9.   Indywidualny węzeł cieplny – węzeł cieplny, z którym jest połączona instalacja odbiorcza obsługująca tylko jeden obiekt.

 

10.   Grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt .

 

11. Instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące                      do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła                   do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

 

12. Zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym                  w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.

 

13. Obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

 

14. Układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.

 

15.   Grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

 

16. Zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a)       pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b)       utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c)       prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

 

17.   Warunki obliczeniowe:

a)       obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b)       normatywną temperaturę ciepłej wody.

 

18.   Uzasadnione koszty – koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen           i stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych;

 

19.   Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez PEC i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

 

20.   Nielegalny pobór ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

 

 

 

 

 

  CZĘŚĆ II

    

  Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej                          

 w Pułtusku Sp. z o.o.                 

działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

 

Działalność     gospodarcza     dotycząca     zaopatrzenia     w     ciepło     prowadzona     jest     przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.

  • Wytwarzanie ciepła – koncesja WCC/367/418/U/OT-7/98/DL z    dnia    28 października 1998 r. z póź. zm.
  • Przesyłanie i dystrybucja ciepła – koncesja PCC/381/418/U/OT-7/98/DL z dnia          28 października 1998 r. z póź. zm. 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ III

 

Grupy odbiorców

 

Dla wszystkich grup odbiorców ciepło dostarczane jest w postaci gorącej wody. Wszyscy odbiorcy rozliczani są w systemie opomiarowanym. Wyodrębnia się następujące grupy odbiorców:   

                                                        Lp.

 

Symbol grupy

  odbiorców

         Opis    / charakterystyka / grupy odbiorców

 

  1. Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Kolejowej 8

Nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze : 130 0 C – na zasilaniu i 70 0 C – na powrocie

1.

A    1

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło poprzez węzły cieplne stanowiące ich własność i przez nich eksploatowane

2.

A 2

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło poprzez indywidualne węzły cieplne stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane.

3.

A 4

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło z grupowych węzłów cieplnych poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane.

 

B. Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z zespołu kotłowni zlokalizowanych przy             Placu Teatralnym 4 i Piotra Skargi 37B

Nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze: 100 0 C – na zasilaniu i 60 0 C – na powrocie

 

4.

 

B 1

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło poprzez    węzły cieplne stanowiące ich własność i przez nich eksploatowane.

5.

B 2

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło poprzez indywidualne węzły cieplne stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane.

6.

B 4

Odbiorcy zaopatrywani z sieci ciepłowniczej, otrzymujący ciepło z grupowych węzłów cieplnych poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane.

 

  C. Odbiorcy z kotłowni pozostałych :

Nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze : 95 0 C – na zasilaniu i 70 0 C – na powrocie

7.

C 1,C2

Odbiorcy    zaopatrywani bezpośrednio z    kotłowni zlokalizowanej przy    ul.    KEN 1   i   ul. Warszawskiej 29

9.

C 3

Odbiorcy zaopatrywani bezpośrednio    z    kotłowni zlokalizowanej przy    ul. Wojska Polskiego 38 B

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IV

 

               Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

 

4.1.     Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup odbiorców

 

Lp.

Grupa

taryfowa


Cena za    zamówioną

moc cieplną

Cena ciepła

Cena nośnika

ciepła

 

Stawka opłaty

stałej za usługi

przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za

usługi przesyłowe

zł/MW

zł/GJ

zł/m 3

zł/MW

zł/GJ

1

 

A 1

w. miał


zł/za miesiąc        
zł/rok

 

9325,78

 

111 909,32


 

34,76

 

 

5,34

 

 

1 739,86

 

20 878,28

 

8,53

2    

 

 

A 2

 

 

zł/za miesiąc


zł/rok  

 

 

9325,78

 

      111 909,32

 

 

         34,76

 

 

5,34

 

 

2 694,60

 

32 335,16

 

9,62

3

 

 

A 4zł/za miesiąc


          
zł/rok

 

9325,78

 

      111 909,32

 

 

          34,76

 

5,34

 

 

3 101,50

 

37 217,95

 

10,78

4.

 

B 1

gazzł/za miesiąc

           zł/rok  

 

4 675,82

 

56 109,89

 

 

62,76

 

 

15,20

 

1 865,11

 

22 381,29

 

9,60

5.

 

 

 

B 2

 


zł/za miesiąc
       

         zł/rok       

 

4 675,82

 

      56 109,89  

 

 

62,76

 

 

 

15,20  

 

2 547,32

 

30 567,89

 

                    10,66

6

 

 

B 4

   

   

 

zł/za miesiąc


           
zł/rok  

 

4 675,82

 

56 109,89

   

 

62,76

 

 

 

15,20  

 

3 219,66

 

38 635,92

 

15,38

7

 

 

 

 

Stawka opłaty

za moc zamówioną