Wniosek

o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej  

 

Strona 1 z 2

 

                                                                                        Pułtusk...................

                                                                                                                    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

                                                                       w Pułtusku Spółka z o.o.

                                                                          06 -100 Pułtusk ul. Mickiewicza 36

Wniosek

o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej 1

A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:  

 

A1.   Imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa jednostki organizacyjnej    

               

A2.   Adres zamieszkania lub adres siedziby jednostki organizacyjnej:

                             

01 Kod pocztowy

 

02   Miejscowość

 

03 Ulica

 

04 Nr nieruchomości

 

05 Poczta

 

06 Telefon kontaktowy

 

07 Fax

 

08   e-mail

 

09   NIP 2

 

09 PESEL 3

 

10   Krajowy Rejestr Sądowy 4

 

11   REGON

 

A3. Imię i nazwisko oraz funkcja osoby (osób) upoważnionych do zawarcia umowy o przyłączenie

1.

2.

A4. Imię i nazwisko (nazwa) pełnomocnika :

12 Telefon kontaktowy

 

13 e-mail

 

         

B. Dane dotyczące przyłączanego obiektu:

B1. Lokalizacja przyłączanego obiektu   :

01   Nr ewid. Działki

 

02 Miejscowość

 

03 Ulica

 

04 Nr nieruchomości

 

B2. Przeznaczenie przyłączanego obiektu: 5

05 Wniosek dotyczy          

? ?       obiektu istniejącego

?               obiektu modernizowanego

?                obiektu projektowanego

06 dane o instalacji podano na podstawie:

?              dokumentacji projektowej

?                  audytu energetycznego

?            obliczeń szacunkowych

07 Powierzchnia ogrzewanych

    pomieszczeń   [m 2 ]:         

08   Kubatura ogrzewanych

     pomieszczeń [m 3 ] :                 

B3. Charakterystyka instalacji odbiorczych przyłączanego obiektu:

Rodzaj   instalacji

Temperatura

Obliczeniowa [ 0 C]

T zasilania /T powrotu

Ciśnienie

Dopuszczalne

[MPa]

Materiał

instalacji

Zamówiona moc cieplna

[kW]

 

Centralne ogrzewanie

09        

10      

11

        Q co =

12     

Ciepła woda użytkowa

13

           

14

        

15

    Q cw śr =

16     

 

  Q cw max  =

17

Wentylacja i klimatyzacja

18

19

20

         Q w =

21

Technologia

22

23

24

         Q t =

25

Inne

26

27

28

          Q i =

29

Razem moc cieplna dla przyłączanego obiektu   [kW]

        ΣQ=

30        

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym:

      Q min =

31

B4. Dane uzupełniające do określenia zapotrzebowania ciepłej wody:

32 Ilość mieszkań:    

Ilość punktów czerpalnych, w tym:

33 Liczba użytkowników:

34 Wanny szt.     

35 Natryski szt:       0

36 Umywalki i zlewy szt:    

 

       

 

 

 

         

 

 

 

                                       Wniosek

o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej    

 

Strona

2 z 2

 

 

C. Termin przyłączenia oraz uwarunkowania taryfowe

C1. Pożądany termin rozpoczęcia dostawy ciepła:

 

 

C1. Pożądana grupa taryfowa: 5                              

                      ?       grupa taryfowa   A – 1  

                                ? ?     grupa taryfowa   A – 2      

                                  ?        grupa taryfowa   A – 4      

 

D. Informacja o złożonych załącznikach

D1. Plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczane będzie ciepło, z zaznaczoną lokalizacją pomieszczenia węzła cieplnego (miejsce doprowadzenia przyłącza) w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej, zewnętrznych instalacji odbiorczych oraz do innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 11

D2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu. 12

D3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do występowania w imieniu wnioskodawcy: 7

                                     ? załączone                                                  ? nie załączone

D4. Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne: 7

                                     ? załączony                                                                                  ? nie załączony

D5. Inne informacje oraz szczególne wymagania Wnioskodawcy, dotyczące odmiennych od standardów jakościowych dostaw energii cieplnej: 7

                                 ? załączone                                                     ? nie załączone

 

E. Wnoszę o zmianę warunków przyłączenia z powodu: 13

01        ? zmiany zapotrzebowania na moc cieplną 14

02        ? modernizacji / przebudowy instalacji odbiorczych 14

03        ? rozbudowy węzła cieplnego o dodatkowe funkcje grzewcze 14

04        ? modernizacji węzła cieplnego 14

05         ? zmiany lokalizacji węzła cieplnego 14

06        ? zmiany grupy taryfowej 14

07        ? zmiany przebiegu przyłącza sieci ciepłowniczej lub zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem 14

08        ? zmiany wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego 14

E1. Opis planowanych zamierzeń, które wymagają zmiany obecnych warunków przyłączenia: 11,13

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          …………………………………………

                                                                                                                                      Podpis (pieczęć) Wnioskodawcy

 

 

 

     

 

  1        Należy podać, czy przyłączany będzie węzeł cieplny, czy instalacja odbiorcza za węzłem grupowym

  2;3   Do wypełnienia przez osobę fizyczną

  4     Do wypełnienia przez jednostkę organizacyjną

  5    Zaznaczyć odpowiedni kwadrat

  6     Zaznaczyć odpowiedni kwadrat

  7    Wielkość całkowitej mocy cieplnej zamówionej w poz. B30 jest sumą mocy cieplnej w poz. B12,16, 21, 25, 29 lub B12, 17, 21, 25, 29  

       zależnie od zastosowanej techniki wytwarzania ciepłej wody.

                                           

  11    Załącznik jest składany obligatoryjnie

12     Załącznik jest składany obligatoryjnie (w postaci kopi aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł

            prawny do nieruchomości: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa, użyczenie).

13     Dotyczy odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej i planujących zmianę obecnych warunków przyłączenia

14     Podać szczegóły w osobnym załączniku

 

 

UMOWA NR…………z dnia…………..r.

o przyłączenie do sieci ciepłowniczej   

 

 

 

Strony umowy:

Pani ……………   zam. 06 – 100 Pułtusk ul ........................

zwana w dalszej części umowy „ Odbiorcą”

reprezentowaną przez:   ……………………….

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.

siedziba : 06 – 100 Pułtusk ul. Mickiewicza 36 Nr KRS 0000167042    NIP 568-10-01-663

zwane w dalszej części umowy „Sprzedawcą”

reprezentowane przez:

 

1. Jana Kaźmierczaka                                -   Dyrektora

2. Tadeusza Lewandowskiego                   - Wicedyrektor

 

 

§ 1

 

Przedmiotem umowy jest przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w budynku mieszkalnym w Pułtusku przy ulicy ……………….

 

§ 2

 

Umowę zawiera się w trybie przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 153 z 2003r poz. 1504 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki   z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych   Dz. U. Nr 16 poz. 92.

 

§ 3

 

Odbiorca wystąpił do sprzedawcy w dniu …………….. z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy                    ul . …………………. w Pułtusku na podstawie którego sprzedawca określił w dniu ……………..         ……………

 

§ 4

 

W celu zapewnienia dostawy ciepła z miejskiej sieci cieplnej do budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej 6 za pośrednictwem wymiennikowego węzła cieplnego na sezon grzewczy 2006 / 2007 strony podejmują następujące zobowiązania:                   

 

 

 

                                                ZOBOWIĄZANIA STRON

 

 

1. Odbiorca wykona we własnym zakresie zgodnie z określonymi warunkami 

    przyłączenia     ……………………….. dokumentację techniczną :

- przyłącza

- węzła cieplnego

- pokryje koszty obsługi geodezyjnej

- wykona z własnych środków przyłącze i węzeł cieplny wg opracowanej i uzgodnionej

  ze sprzedawcą dokumentacją techniczną

- wykona   roboty   budowlane   w    pomieszczeniu    węzła   po    wprowadzeniu   do    niego

  przyłącza cieplnego

 

 

  2. Sprzedawca      zobowiązuje    się     do     wykonania     odpłatnie   podłączenia      przyłącza 

     cieplnego   od   istniejącej   sieci cieplnej   do   węzła   cieplnego   w   budynku   mieszkalnym.

    Zamówi   u   dostawcy   dla   potrzeb   odbiorcy   niezbędne materiały i urządzenia związane

     z budową przyłącza dostosowane do wykonawstwa istniejącej sieci.

 

Koszty przyłączenia do sieci będą kalkulowane na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Sprzedawca w kosztorysie nie będzie uwzględniał kosztów : zaopatrzenia zakupionych materiałów oraz narzutu zysku.

Po zakończeniu robót sprzedawca wystawi fakturę.

 

           § 5

 

Miejscem rozgraniczenia własności i miejscem rozgraniczenia eksploatacji są zawory odcinające przyłącze cieplne od sieci, umieszczone w komorze ciepłowniczej …………… w chodniku ulicy ……………….

 

§ 6

 

Określa się następujące terminy wykonania:

 

         - przyłącze cieplne do dnia …………… r.

         - inne prace zlecone przez odbiorcę sprzedawca wykona najpóźniej do dnia …………. r.

 

 

§ 7

 

Próby i odbiory częściowe oraz końcowe prowadzone będą w trakcie realizacji robót zgodnie z harmonogramem prac uzgodnionym przez strony.

 

§ 8

 

Wyniki prób i odbioru potwierdzone przez strony zostaną zawarte w protokółach na obowiązujących drukach sprzedawcy.

 

 

§ 9

 

Odbiorca oświadcza, że po całkowitym zakończeniu w/w prac zawrze ze sprzedawcą umowę o dostawę ciepła na czas nieokreślony, będzie odbiorcą ciepła dla potrzeb, CO i CW.

 

 

§ 10

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

            § 11

 

Zmiany, uzupełnienia postanowień niniejszej umowy, mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu podpisanego   przez   strony   umowy.

 

 

 

            § 12

 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 

            § 13

 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

                Odbiorca                                                                                         Sprzedawca                                  

 

 

1.       ……………………………                                                      1.   ……………………………

 

 

2.       ……………………………                                                      2.   …………………………….

 

 

U M O W A

                                                                                                  sprzedaży ciepła                                                                                                      

Nr …../201….

 

Zawarta w dniu ……….201…r pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Pułtusku    sp. z   o. o .   06 – 100   Pułtusk ul. Mickiewicza 36 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,     XXI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000167042

NIP    568 – 10 – 01 – 663

REGON     130197766

zwaną dalej „ Sprzedawcą „ , reprezentowaną przez :

 

1.   Dyrektora                               -       Jan Kaźmierczak

2.   Wicedyrektora                        -      Tadeusza Lewandowskiego                      

 

a     ……………………………………………………………………………………………      w    Pułtusku ul. ………………………. , NIP ………………. zwanym dalej „ Odbiorcą” w imieniu i na rzecz, którego działa…………………………. :

 

 

 

§ 1

 

Przedmiot umowy

 

 

Sprzedawca sprzedaje ciepło i świadczy usługi przesyłowe ciepła na rzecz Odbiorcy, który   nabywa i korzysta z tych świadczeń za odpłatnością do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy   ul ……………………….   w   Pułtusku .  

 

§ 2

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Sprzedawca dostarcza ciepło do celów :

a/ ogrzewania i wentylacji   pomieszczeń w okresie sezonu grzewczego,                       

b/ podgrzania wody wodociągowej w węźle cieplnym przez cały rok z przerwą na czas trwania remontów. Szczegółowe terminy rozpoczęcia, zakończenia, przerwania lub wznowienia dostaw ciepła określają „Standardy jakościowe obsługi odbiorców” stanowiące integralną część niniejszej umowy. Załącznik nr 2 do umowy.

 1. Na pisemny wniosek Odbiorcy strony ustalać będą termin rozpoczęcia i zakończenia  

dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania. Procedurę tą stosuje się również do      

przerwania lub wznowienia dostawy ciepła.

 1. Lokalizacja i charakterystyka budynku, miejsce dostawy ciepła, wielkość zamówionej mocy cieplnej wg rodzaju potrzeb (instalacji), obliczeniowe natężenie przepływu,          

temperaturę, szacunkowe roczne zużycie ciepła, symbol grupy odbiorcy oraz miejsce zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego jest określone w „Zleceniu na dostawę ciepła” stanowiącym integralną część niniejszej umowy.( Załącznik nr 1 do umowy). Strony umowy dopuszczają stosowanie innych temperatur dla ogrzewania pomieszczeń lub ciepłej wody niż przyjęte dla warunków obliczeniowych, jeśli nie będzie to sprzeczne z zamawianymi temperaturami przez innych odbiorców ciepła przyłączonych do wspólnego węzła cieplnego.        

 1.   Temperatury nośnika ciepła określają tabele regulacyjne dla sieci ciepłowniczej lub instalacji odbiorczych odpowiednio do miejsca dostarczania nośnika. Tabele regulacyjne   stanowią   integralną część niniejszej umowy. (Załącznik nr 4 do umowy).
 2. Dopuszczalne odchylenia od parametrów nośnika ciepła określonych w tabelach regulacyjnych, obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła do węzła cieplnego lub zewnętrznej instalacji odbiorczej od węzła grupowego do budynków, określają „Standardy jakościowe obsługi odbiorców”.
 3. Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła dla węzła cieplnego stanowi podstawę   doboru urządzeń regulujących natężenie przepływu nośnika ciepła w przyłączu do tego węzła, a w przypadku grupowego węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej niż jednego odbiorcy, także urządzeń regulujących natężenie przepływu wody w eksploatowanych przez Sprzedawcę przyłączach do instalacji            centralnego ogrzewania w tych obiektach.                                                                         Dla węzła grupowego z dostawą ciepłej wody obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła ma być równe sumie obliczeniowego natężenia przepływu nośnika dla poszczególnych budynków powiększonej o 5% strat w zewnętrznej instalacji odbiorczej.                                                 
 4. Odbiorca   użycza   pomieszczenia   techniczne   na   czas   trwania niniejszej umowy i zezwala Sprzedawcy na bezpłatne ich użytkowanie w celu zamontowania urządzeń technicznych węzła cieplnego bądź układów pomiarowo – rozliczeniowych . Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek ponoszenia kosztów zachowania w należytym stanie użyczonego pomieszczenia technicznego. Prawo wstępu do w/w pomieszczeń w których zainstalowano układy pomiarowo – rozliczeniowe posiadają osoby upoważnione przez każdą ze stron.
 5. Sprzedawca i Odbiorca wspólnie sprawują kontrolę układów pomiarowo – rozliczeniowych. Każda ze stron kontroluje przyjęte w zleceniu na dostawę ciepła umowne parametry techniczne w celu zgodnego dotrzymania warunków umowy.       W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, każda ze stron na piśmie powiadamia   drugą stronę celem ich usunięcia i rozpoczęcia postępowania naprawiania szkód lub utraconych korzyści.
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo ustalenia przypadku pobierania ciepła i nośnika ciepła z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowego.

 

 

§ 3

 

Obowiązki sprzedawcy

 

        Sprzedawca jest zobowiązany do :

 

1.       Utrzymania stanu technicznego urządzeń i sprawności wytwarzania ciepła zapewniających najlepszą jakość tej działalności z uwzględnieniem racjonalnego poziomu kosztów, w szczególności do utrzymania obiektów, instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym, umożliwiającym wytwarzanie ciepła w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących przepisów określających wymogi techniczne, jakościowe i ochrony środowiska w zakresie wytwarzania ciepła.

2.       Przesyłania i dystrybucji ciepła w ilości wynikającej z umów zawartych na dostawę ciepła na zasadach określonych w art. 4 Ustawy – Prawo Energetyczne.

3.       Dostarczania ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach określonych w umowie.

4.       Dotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców.

5.       Uzgadniania z zainteresowanymi stronami zmian warunków dostarczania ciepła , w szczególności zmian wymagających przystosowania urządzeń i instalacji do nowych warunków.

6.       Umożliwić odbiorcy kontrolę układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapewnić dostęp do pomieszczeń węzła, przekazać dokumenty stanowiące podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło, protokoły z wymiany i montażu urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych dokonane w obecności Odbiorcy ciepła.

7.       Uzgadniania terminów oraz sposobu przeprowadzania prób i pomiarów wymagających współdziałania z Odbiorcami.

8.       Powiadamiania o terminach planowanych przerw i ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

9.       Informowania o przyczynach zakłóceń w dostarczaniu ciepła oraz o przewidywanych terminach usunięcia tych zakłóceń.

10.   Niezwłocznego likwidowania przyczyn powodujących przerwy i ograniczenia w dostarczaniu ciepła

 

 

§ 4

 

Obowiązki odbiorcy

 

      Odbiorca jest zobowiązany do :

 

 1. Użytkowania ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami niniejszej umowy.
 2. Utrzymywania sprawności technicznej instalacji odbiorczej od miejsca dostawy ciepła oraz bezzwłocznego przystąpienia do usuwania awarii instalacji odbiorczej.
 3. Terminowego regulowania należności z tytułu zaopatrzenia w ciepło.
 4. Wyregulowania i utrzymywania użytkowanej instalacji w stanie nie powodującym zakłóceń w pracy sieci ciepłowniczej.
 5. Utrzymywania nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowej eksploatacji sieci ciepłowniczej przeprowadzonej przez teren tej nieruchomości.
 6. Zabezpieczenia pomieszczeń, w których zainstalowano układy pomiarowo – rozliczeniowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz nienaruszania plomb na tych urządzeniach.
 7. Niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – rozliczeniowym lub innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość rozliczeń, a także o stwierdzonych przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła oraz o zakłóceniach i usterkach w pracy instalacji odbiorczych. Informacja ta winna mieć formę pisemną.
 8. Uzgadniania ze Sprzedawcą zmian warunków dostarczania ciepła, a w szczególności zmian wymagających przystosowania instalacji lub urządzeń do nowych warunków.
 9. Dostosowywania instalacji odbiorczych do zmienionych warunków dostarczania ciepła w uzgodnionych ze Sprzedawcą terminach.

 

 

 

 

§ 5

 

Ustalanie ilości dostarczonego ciepła

 

 1. Naliczenia opłaty za dostarczone ciepło dokonuje się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo – rozliczeniowego (licznik ciepła) oplombowanego przez Sprzedawcę i Odbiorcę. Sprzedawca jeden raz w miesiącu ustala ilość dostarczonego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania ciepłej wody. Szczegółowy opis sposobu ustalenia pobranego ciepła został określony w „Zleceniu na dostawę ciepła”(Zał. nr1).                                           
 2. Na wniosek Odbiorcy odczyty mogą być dokonywane w obecności jego przedstawicieli, którzy potwierdzają ten fakt w protokóle dostawy ciepła.
 3. Wyniki z odczytu wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz uwagi przedstawicieli stron dokonujących odczytu podlegają zapisowi w protokóle dostawy ciepła.
 4. W przypadku wystąpienia przeszkód w dostępie do układu pomiarowo – rozliczeniowego, w bezpośrednim terminie po zakończeniu okresu rozliczeniowego,   w celu dokonania odczytu ilości ciepła za ten okres rozliczeniowy, Sprzedawca ustali ilość dostarczonego ciepła wg zasad określonych w taryfie. Fakt ten wymaga odnotowania w protokóle dostawy ciepła. Obliczenie szacunkowe ilości zużytego ciepła podlega skorygowaniu wg pomiaru po odczycie układu pomiarowo – rozliczeniowego na koniec następnego okresu rozliczeniowego.
 5. W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego ilość dostarczonego ciepła ustala się wg zasad określonych w taryfie.
 6. Odbiorca ma prawo żądać od Sprzedawcy sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego.
 7. Żądanie, o którym mowa w pkt. 6 lub zawiadomienie, o którym mowa w § 4 pkt. 5 nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku zapłaty należności.
 8. Sprzedawca jest obowiązany:                                                                                             a) sprawdzić prawidłowości wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego w terminie trzech dni od dnia zgłoszenia przez Odbiorcę,                                                                    b) zdemontować na żądanie Odbiorcy układ pomiarowo – rozliczeniowy i zlecić jego sprawdzenie przez uprawniony serwis,                                                                                                                          c) doręczyć Odbiorcy protokół ze sprawdzenia układu pomiarowo – rozliczeniowego w terminie czternastu dni od dnia sprawdzenia,                                                                  d) dokonać stosownej korekty (o ile wynik sprawdzenia na to wskazuje) ilości zużytego ciepła w terminie czternastu dni od dnia doręczenia protokółu lub w najbliższym okresie rozliczeniowym.
 9. Obowiązki, o których mowa w pkt. 8 Sprzedawca wykonuje nieodpłatnie z zastrzeżeniem pkt. 10 dla własnych układów pomiarowo – rozliczeniowych, a w pozostałych przypadkach za odpłatnością.

 

 1. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia układu pomiarowo – rozliczeniowego w przypadku, o którym mowa w pkt. 8 b, jeżeli nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego błędu granicznego dla przetwornika przepływu ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie układu.

 

 

 

 

§ 6

 

Rozliczenia za ciepło

 

1.       Strony zgodnie przyjmują, że obowiązującą ceną za : zamówioną moc cieplną, nośnika ciepła, ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe są zgodne z zatwierdzoną taryfą dla ciepła   przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. Po zatwierdzeniu „Taryfa dla ciepła” jest skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.       Sprzedawca wprowadza Taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 45 dni od dnia jej opublikowania. Zatwierdzona Taryfa dla ciepła stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy sprzedaży ciepła.

3.       Sprzedawca wyodrębnia w comiesięcznych fakturach dla Odbiorcy ciepła opłaty obliczane na podstawie cen i stawek opłat w następujący sposób:                                                                       

       - opłata stała za zamówioną moc cieplną i usługi przesyłowe pobierana jest w     wysokości 1/12 rocznej opłaty stałej dla danej grupy taryfowej za zamówioną moc cieplną i usługi przesyłowe, w przypadku braku dostaw mocy zamówionej z przyczyn leżących po stronie sprzedawcy, faktura za bieżący miesiąc będzie skorygowana proporcjonalnie do okresu przerwy w dostawie,                                                                                                        

       - opłatę zmienną za pobrane ciepło oraz opłatę zmienną za usługi przesyłowe w okresie rozliczeniowym w oparciu o dokonywane miesięczne odczyty urządzeń pomiarowych dla danej grupy taryfowej

            - opłatę za nośnik ciepła stanowiący iloczyn nośnika ciepła określonego na   podstawie

  wskazań urządzenia pomiarowego i ceny nośnika w zł/m 3 dla   danej   grupy   taryfowej

w   miesiącu   w   którym   dostarczono   nośnik   ciepła   w celu   uzupełnienia   ubytków   w

instalacji odbiorczej Odbiorcy.

4.       Rozliczenie należności za pobrane ciepło następuje na podstawie faktur VAT wystawianych Odbiorcy …………………. ul   ………………….

5.       Sprzedawca wystawia faktury za okresy miesięczne.

6.       Odbiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

7.       Należność wynikająca z faktury VAT jest płatna przez w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

8.       Należność regulowana będzie przez Odbiorcę przelewem bankowym na konto Sprzedawcy wskazane w fakturze VAT.

9.       Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.

10.   Za zwłokę w zapłacie Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe.

11.   Sprzedawca może przerwać lub ograniczyć dostarczanie ciepła, gdy Odbiorca zalega z zapłatą, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności i wyznaczeniu dodatkowego, dwutygodniowego terminu zapłaty zaległych należności.

 

§ 7

 

Zmiana zamawianej mocy cieplnej

 

1.       Odbiorca dla swoich ogrzewanych obiektów określa wielkość zamawianej mocy cieplnej, która odpowiada stanom technicznym poszczególnych budynków dla temperatury obliczeniowej w III strefie klimatycznej, tj. minus 20 0 C.

2.       Odbiorca określa również wielkość zamawianej mocy cieplnej do celów podgrzania wody wodociągowej celem uzyskania ciepłej wody użytkowej o temperaturze obliczeniowej mierzonej w miejscu zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego ciepłej wody.

3.       Ponadto Odbiorca określa wielkość zamawianej mocy cieplnej do celów wentylacji, technologicznych i innych wg potrzeb.

4.       Odbiorca zgłasza Sprzedawcy w formie wniosku złożonego na piśmie zmianę zamawianej mocy cieplnej w stosunku do wielkości ostatnio obowiązujących dla wyżej wymienionych celów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok dokonania zmiany.

5.       Zmniejszenie wielkości zamawianej mocy cieplnej może być wprowadzone do rozliczeń należności za ciepło raz w roku z mocą obowiązującą od pierwszego stycznia roku następnego. Złożenie wniosku nie zwalnia Odbiorcy od realizacji opłat wg poprzedniej wielkości zamawianej mocy cieplnej do czasu wprowadzenia zmiany.

6.       Zwiększenie zamawianej mocy cieplnej dla rozliczeń należności za ciepło i przesył obowiązujące od dnia pierwszego miesiąca, w którym dokonano zmiany zwiększającej.

7.       Zwiększenie zamawianej mocy cieplnej przez Odbiorcę poprzez samowolną manipulację w urządzeniu regulującym obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła, Sprzedawca będzie traktował jako nielegalny pobór ciepła.

8.       Po terminie, o którym jest mowa w ust. 5 Sprzedawca dostosuje własne urządzenia do regulacji natężenia przepływu nośnika ciepła do nowych wielkości mocy zamówionej dla celów co lub cwu.

9.       W przypadku zmniejszenia zamawianej mocy cieplnej w ilości powodującej konieczność zainstalowania przez Sprzedawcę nowych układów pomiarowo – rozliczeniowych lub urządzeń regulujących przepływ nośnika ciepła, koszty wg cen nabycia i montażu tych urządzeń przez Sprzedawcę pokrywa Odbiorca, na podstawie odrębnych rozliczeń finansowych.

 

§ 8

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. umowy.
 2. Zmiany wynikające ze zmiany taryfy dla ciepła nie powodują konieczności wypowiedzenia umowy.                                                                                                                           
 3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem       pkt.2. Strony mogą wypowiedzieć umowę z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, który liczy się od pierwszego dnia następnego miesiąca. Okres wypowiedzenia może być skrócony za porozumieniem stron.

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują postanowienia : Kodeksu Cywilnego, ustawy – Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity – obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2006r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Energetyczne   Dz. U. Nr 589 poz. 625) z późniejszymi   zmianami oraz z rozporządzeniami i ustawa – Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001r (Dz. U. Nr 63 poz. 636)   z późniejszymi zmianami oraz z rozporządzeniami.
 2. Spory między stronami w zakresie objętym umową rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy terenowo siedzibie Odbiorcy.
 3. Integralną część niniejszej umowy stanowią :                                                                   
 4. a/   załącznik nr 1   -   Zlecenie na dostawę ciepła,                                                              
 5. b/   załącznik nr 2   -   Standardy jakościowe obsługi odbiorców ciepła,                             
 6. c/   załącznik nr 3   -   Taryfa dla ciepła.
 7. d/   załącznik nr 4   -   Tabele regulacyjne
 8. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
 9. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia………….201….r.

 

 

 

 

            ODBIORCA                                                                           SPRZEDAWCA   

 

                                                                                                                         Załącznik   Nr 1

                                                                                                             do   umowy   sprzedaży   ciepła

                                                                                                           z   dnia …….201…r Nr …./201…r

                                                                   Zlecenie

                                                           na   dostawę   ciepła

 

Zgodnie z § 2Umowy sprzedaży ciepła Odbiorca: …………………………

 

reprezentowana   przez:   ……………………………

 

zleca   dostawę   ciepła   do obiektu przyłączonego do sieci ciepłowniczej przy ul. Tysiąclecia

 

źródło   dostawy   :   Ciepłownia ul. Kolejowa 8                                      grupa   odbioru :     ……………

 

I.      Charakterystyka   obiektu.

 

Adres   budynku

 

Kubatura [m 3 ]

 

Całkowita   powierzchnia   oczynszowana [m 2 ]

 

w   tym:                   

mieszkalna [m 2 ]

 

użytkowa [m 2 ]

 

objęta   dostawą   ciepłej   wody [m 2 ]

 

Ilość   mieszkań

 

Ilość   mieszkańców

 

       

 

 

Lp

Rodzaj   instalacji

Moc zamówiona [kW]

Temperatura obliczeniowa [ 0 C]

Przepływ   obliczeniowy [m 3 /h]

1.

centralne   ogrzewanie

 

21 0 C

 

2.

ciepła woda

 

45 – 55 0 C

 

 

 

 

 

 

           RAZEM

 

 

 

           

 

II.       Ustalenia   ogólne.

 

1.    Miejscem   dostawy   ciepła   (granicą   stron)   jest : pierwsze zawory odcinające   instalację odbiorczą, węzeł cieplny budynku znajdujące    się bezpośrednio za układem pomiarowo - rozliczeniowym.

 

2.    Właścicielem   urządzenia   pomiarowo – rozliczeniowego ciepła CO o nr fab. …………. jest : dostawca

 

3.     Szacowane roczne zużycie ciepła na cele c.o. –   ………GJ ,                        c.w.u   – ……….. GJ

 

4.      Zlecenie   niniejsze   sporządzono   w   dwóch   jednobrzmiących   egzemplarzach,   po   jednym   dla             każdej   ze   stron   i   stanowi   integralną   część   umowy.                                                                                             

 

  5.     Zlecenie niniejsze   obowiązuje od …………..201… r.

 

                                                                                                                            Pułtusk, dn. ……….. 201… r

 

                   ODBIORCA:                                                                                           SPRZEDAWCA :

                                                                                                                                              Załącznik Nr 2

                                   do Umowy sprzedaży ciepła                                   

                                                   15.05.201….r

                                         

 

STANDARDY   JAKOŚCIOWE

obsługi odbiorców ciepła

 

 

            Standardy jakościowe obowiązują Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pułtusku, zwane dalej Sprzedawcą oraz osoby prawne, fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej Odbiorcami, które korzystają z usług świadczonych przez Sprzedawcę na podstawie zawartej umowy.

 

§ 1

Warunki sprzedaży ciepła

 

1.       Sprzedawca   zapewnia   dostawę   ciepła   do   ogrzewania   i   wentylacji   w   okresie   od 15 września do 15 maja roku następnego.

2.       Rozpoczęcie lub przerwanie dostarczenia ciepła w celu ogrzewania i wentylacji powinno nastąpić nie później niż :        

a/   w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę.

b/   w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę poza sezonem grzewczym.

3.       Sprzedawca zapewnia dostawę ciepła do podgrzania wody wodociągowej w celu   

uzyskania ciepłej wody użytkowej, przez cały rok z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 7.

4.       Sprzedawca zapewnia dotrzymanie parametrów nośników ciepła określonych               w umowie z następującymi odchyleniami od :

1/   obliczeniowego natężenia przepływu :

     a/ w sieciach gorącej wody   + 5 %   i   – 5 %.

2/   temperatury nośnika :

     a/ w sieciach gorącej wody   + 5 %   i   - 5 % , pod warunkiem, że temperatura wody

         zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą              

         regulacyjną   + 7 %   i   - 7 %.

    b/   do celów grzewczych w instalacjach odbiorczych za węzłem, w miejscu             

         dostarczenia zgodnie z tabelą regulacyjną   + 3 o i   - 3 o C.

3/ temperatur skrajnych ciepłej wody użytkowej ustalonej na 55/45 o C,   z odchyłkami + 2 o i – 2 o C tj. 57/43 o C (o ile Odbiorca nie określi innych), mierzonych w miejscu jej wytwarzania tj. w węźle cieplnym.

5.       Odchylenia, o których mowa w ust. 4 porównuje się ze wskazaniami układów

pomiarowo – rozliczeniowych   stanowiących podstawę do rozliczeń między stronami.

6.       Dopuszcza się i inne wielkości odchyleń niż wymienione w ust. 4, jeśli zostały spowodowane działaniem urządzeń automatycznej regulacji.

7.       Planowane przerwy w dostarczaniu ciepła do celów określonych w ust. 3 mogą nastąpić pomiędzy majem a wrześniem i nie powinny trwać dłużej niż 14 dni. Sprzedawca zawiadomi Odbiorcę na czternaście dni przed terminem rozpoczęcia przerwy.

8.       Przerwa w dostarczaniu ciepła może trwać dłużej niż określona w ust. 7, jeżeli zostanie to uzgodnione między stronami, a dotyczy wymiany sieci ciepłowniczej.

 

 

 

 

§ 2

 

Warunki wstrzymania dostarczania ciepła do odbiorców

 

 

1.       Dostawca może przerwać lub ograniczyć dostarczanie ciepła w następujących przypadkach :

1/   pobierania ciepła bez zawarcia umowy o dostawę ciepła – bezzwłocznie,

2/   zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska lub zagrożenia w pracy źródła ciepła bądź sieci ciepłowniczej, w wyniku których nastąpiłoby przerwanie lub zakłócenie w dostarczaniu ciepła innym Odbiorcom, a w szczególności gdy :

   a/ wystąpi awaria w źródle ciepła lub sieci ciepłowniczej i nie ma innych   

         możliwości dostarczenia ciepła do Odbiorców,

   b/ dalsze funkcjonowanie przyłącza, węzła cieplnego lub instalacji odbiorczej     za węzłem stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

     c/ węzły cieplne i instalacje odbiorcze za węzłem oraz zasilane z nich instalacje w

        obiektach lub urządzenia są użytkowane przez Odbiorcę w sposób powodujący

zakłócenia w pracy sieci ciepłowniczej lub źródła ciepła         

3/   Odbiorca samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej w obiekcie                  

      powodując zwiększony przepływ ciepła lub pogorszenie warunków dostarczania     

      ciepła dla innych odbiorców,

  4/   Odbiorca pobiera ciepło z całkowitym lub częściowym pominięciem układu           

      pomiarowo – rozliczeniowego lub dokonał w tym układzie zmian

      zniekształcających wyniki pomiarów i rozliczeń,

5/    Odbiorca utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu

       funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej,

6/     Odbiorca uniemożliwia wstęp upoważnionym pracownikom Sprzedawcy,

       wraz z niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości lub do pomieszczeń,

       w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją, naprawą urządzeń

       stanowiących jego własność oraz badań, pomiarów lub kontroli, w tym także

       kontroli układów pomiarowych, dotrzymywania warunków umowy i    warunków

       rozliczeń.

  7/     Odbiorca zalega z zapłatą należności co najmniej miesiąc po upływie terminu  

       płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze

       wypowiedzenia umowy i   wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego

       terminu zapłaty zaległych i bieżących należności.

2.       Czynności, o których mowa w ust.1 dostawca podejmuje :

- pkt 2 i 4 – niezwłocznie po telefonicznym zawiadomieniu Odbiorcy,                            

- pkt 3 , 5 i 6 – po 14 dniach od wezwania do usunięcia przyczyn.

3.       Wznowienie   dostarczania   ciepła   powinno   nastąpić   nie   później   niż   po   upływie 48 godzin po ustaniu przyczyny wstrzymania dostawy ciepła.

 

 

      

 

 

 

 

§ 3

Tryb załatwiania interwencji, skarg i zażaleń

 

 

Dostawca w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców zobowiązuje się do :

 

1.       przyjmowania zgłoszeń i reklamacji od odbiorców przez całą dobę w okresie, o

      którym mowa w § 1 ust. 1, w pozostałym okresie w godz. 7 00 – 22 00 .

2.       bezzwłocznego usuwania zakłóceń w przesyłaniu ciepła do miejsca jego dostarczania,

3.       udzielania telefonicznych informacji o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła – w ciągu 12 godzin,

4.       udzielenia pisemnych informacji na żądanie odbiorców o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła – w ciągu 14 dni,

5.       udzielania informacji lub telefonicznych odpowiedzi, na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia – w ciągu 12 godzin,

6.       udzielania pisemnych odpowiedzi na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców,            składane na piśmie oraz odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz – w ciągu 14 dni,

7.       udzielania odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego   - w ciągu 30 dni.

 

 

§ 4

Postawienia końcowe

 

1.       Dostawca ciepła ma obowiązek zawiadomienia odbiorców o planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła, które wymagają dostosowania instalacji odbiorczych do nowych warunków z wyprzedzeniem 12 miesięcy. Krótsze terminy zmiany warunków dostarczania ciepła wymagają zgody Odbiorcy ciepła.

 

2.       Standardy jakościowe obsługi odbiorców, stanowią integralną część Umowy.

 

 

 

 

           ODBIORCA                                                     SPRZEDAWCA

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-24 10:25:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-29 07:33:25
 • Liczba odsłon: 1828
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 141955]

przewiń do góry