Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że  w dzienniku ustaw z dnia 20 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1975) zamieszczono wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła (wspólnoty, spółdzielnie i inne podmioty wrażliwe wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw).

Prosimy o wypełnienie oświadczeń i ich zwrot w terminie do 21 dni liczonych od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy

 

   1. Oświadczenie dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych:

/pliki/pecpultusk/oswiadczenie_odbiorcy_ciepla_-_art._5_ust._1_wspolnoty_mieszkaniowe_oraz_spoldzielnie_mieszkaniowe.docx

 

     2. Oświadczenie dla pozostałych odbiorców wrażliwych:

/pliki/pecpultusk/oswiadczenie_odbiorcy_ciepla_-_art._6_ust._1_pozostali_odbiorcy_wrazliwi.docx

 


Przedstawiamy Informacje, jakie otrzymaliśmy z Ministrostwa Klimatu i Środowiska do wykorzystania, mające wspomóc działania przedsiębiorstw ciepłowniczych pod rządami ustawy z dnia 15 września br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Mechanizm średniej ceny wytwarzania z rekompensatą

20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).

Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła.

W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:

 • dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy - 150,95 zł/GJ,
 • dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ.

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła samodzielnie ustalają należną rekompensatę i składają wniosek o jej wypłatę do Zarządcy Rozliczeń S.A. Wypłaty, rozliczenia i kontrola wniosków o wypłatę rekompensat należy również do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła nieobjętych obowiązkiem koncesyjnym lub zwolnionych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, stosuje się analogiczne rozwiązanie, przy czym z uwagi na lokalny charakter tych wytwórców, obowiązek wypłaty, rozliczenia i kontroli wniosków o wypłatę rekompensat zostanie nałożony na jednostki samorządu terytorialnego właściwe ze względu na siedzibę wytwórcy ciepła.

Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Obowiązki odbiorcy ciepła:

 • 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale). Wzór oświadczenia stanowi załącznik 1 do niniejszego komunikatu.
 • Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców (np. prezes spółdzielni).

Obowiązki sprzedawcy ciepła:

 • 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy: przekazanie wytwórcom ciepła przez sprzedawców ciepła informacji o szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana przez odbiorców uprawnionych.
 • Do dnia 31 lipca 2023 r.: przekazanie wytwórcy ciepła informacji o rzeczywistej ilości ciepła sprzedanego do odbiorców uprawnionych w okresie obowiązywania mechanizmu średniej ceny z rekompensatą.

Obowiązki podmiotu uprawnionego do otrzymania rekompensaty (wytwórcy):

 • Od 30 października 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.: złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty za październik 2022 r. Wzór wniosku stanowi załącznik 2 do niniejszego komunikatu.
 • Do 25. dnia każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym: złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty. Np. za grudzień 2022 r. będzie to 25 styczeń 2023 r.
 • Do dnia 26 maja 2023 r.: złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty za kwiecień 2023 r.  
 • Do dnia 31 sierpnia 2023 r.: złożenie wniosku o rozliczenie rekompensaty.

Na potrzeby ułatwienia obliczeń wielkości niezbędnych do wypełnienia wniosku o rekompensatę udostępniony zostaje pomocniczy arkusz kalkulacyjny.

Obowiązki wójta, burmistrza albo prezydenta miasta:

 • 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy: złożenie wniosku do właściwego wojewody o przyznanie środków na wypłatę rekompensat na czwarty kwartał 2022 r.
 • Do 15 dnia miesiąca poprzedzającego kolejny kwartał: złożenie wniosku o przyznanie środków na wypłatę rekompensat dla pozostałych kwartałów. (np. dla I kwartału 2023 r. będzie to 15 grudnia 2022 r., dla II kwartału 15 marca 2023 r.)
 • 14 dni od otrzymania wniosku wytwórcy o wypłatę rekompensat: zatwierdzenie wniosku i dokonanie wypłaty rekompensaty.
 • Do 15 dnia miesiąca następującego po pierwszych trzech miesiącach od początku udzielenia rekompensat: przedstawienie wojewodzie rozliczenia środków z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych rekompensat, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia kończącego dany kwartał. Np. dla I kwartału 2023 r. będzie to 15 stycznia, dla II kwartału 15 kwietnia.

Obowiązki wojewodów:

 • Co kwartał: złożenie wniosku o przekazanie gminom środków na wypłaty rekompensat do ministra właściwego do spraw energii. Minister przekazuje środki wojewodzie w terminie:

- na wypłaty za IV kw. 2022 r. – do dnia 31 października 2022 r.;

- na wypłaty za I kw. 2023 r. – do dnia 31 stycznia 2023 r.;

- za kwiecień 2023 r.– do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

 • Do dnia 31 grudnia 2023 r.: przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczego rozliczenia środków oraz przekazanie niewykorzystanych środki do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEC Pułtusk Sp. z o.o. w związku z trzecią zmianą XIII taryfy informuje !!!

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku sytuacją na rynku paliw jest obecnie procedowana w parlamencie.

Ustawa w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzi kompleksowe i najszersze rozwiązania wspierające mieszkańców domów i bloków oraz podmioty realizujące ważne zadania społeczne, tj. m.in.: szpitale, domy dziecka, organizacje, szkoły pozarządowe, noclegownie, OSP, warsztaty terapii zajęciowej i wiele innych.

Przepisy mają na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat do średnich cen wytwarzania ciepła

 • Ustawa wprowadzi także dopłaty dla ciepłownictwa systemowego.
 • Ciepłownie otrzymają rekompensatę za zakup paliw grzewczych.
 • Tym samym ciepłownie nie będą znacząco podwyższać opłat za ciepło, a jeżeli już to zrobiły, będą te podwyżki niwelować.
 • Wszystkie ciepłownie muszą obowiązkowo włączyć się do programu wsparcia.

Projektodawca proponuje, żeby średnia, jednoskładnikowa cena wytwarzania ciepła z rekompensatą wyniosła:

 •  150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym
 •  103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.


 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT ZARZĄDU PEC PUŁTUSK Sp. z o.o.

z dnia 30.03.2020 roku  

 

 

Zgodnie z Uchwałą nr. 4/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. w sprawie organizacji pracy w PEC Pułtusk Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronwirusa COVID-19 zmiany w organizacji pracy PEC Pułtusk Sp. z o.o.   wprowadzone Uchwałą Zarządu 2/2020 z dnia 23.03.2020 roku obowiązują do odwołania.

 

 

 

 

 

 

Treść Uchwały Zarządu PEC Pułtusk Sp. z o.o. 4/2020 z dnia 30.03.2020r.

 

 

uchwala_nr_4-2020_zarzadu_pec_pultusk_sp._z_o.o._z_dnia_30.03.2020_roku.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT ZARZĄDU PEC PUŁTUSK Sp. z o.o.

Zgodnie z Uchwałą nr. 2/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. w sprawie organizacji pracy w PEC Pułtusk Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronwirusa COVID-19 wprowadza się zmiany w organizacji pracy.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.

nie obsługuje interesantów w kontakcie bezpośrednim.

 

- Ogranicza się wstęp osób postronnych na tereny obiektów Spółki. Wstęp mają tylko osoby zapewniające normalne funkcjonowanie Spółki.

 

- Wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych, lub inne pisma należy kierować do naszej Spółki tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub poczty elektronicznej tj.: pec@pultusk.pl

 

 

 

Zachęcamy do kontaktu drogą poczty elektronicznej lub telefonu, prosząc jednocześnie naszych odbiorców o zastosowanie tej formy komunikacji.

 

 

 

Ważne numery telefonów:

 

 • Biuro Mickiewicza 36, 06-100 Pułtusk

 

Sekretariat / Dyrektor  tel.(23)-692-31-47

 

e-mail: pec@pultusk.pl

 

 

 

 • Budynek Ciepłowni Miejskiej ul. Kolejowa 8, 06-100 Pułtusk

 

Wicedyrektor / Sprawy techniczne, awarie tel. (23) -692-03-59

 

e- mail: cieplowniapultusk@wp.pl

 

 

 

Wszelkie druki odnośnie warunków przyłączeniowych są  do pobrania bezpośrednio ze strony:

 

http://www.pec-pultusk.bip.org.pl/?tree=106,ZAŁĄCZNIKI

 

 

Nr konta bankowego : Bank PEKAO S.A. O/ Pułtusk     08 1240 5309 1111 0000 5044 9312

   

Treść Uchwały Zarządu PEC Pułtusk Sp. z o.o. 2/2020 z dnia 23.03.2020r.

uchwala_nr_2-2020_zarzadu_pec_pultusk_sp._z_o.o._z_dnia_23.03.2020_roku.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

ZARZĄDU PEC PUŁTUSK Sp. z o.o.

 

z dnia 31.03.2020 roku

działając na podstawie:

1. Art. 201 § 1 Kodeks Spółek Handlowych ( Dz.U.2019r. poz. 505 t. j.)

2.   Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 t. j)

3.   Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz. 263 t. j)

4.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. 2014 r.  poz. 1632 t. j).

udostępniamy treść REGULAMINU PRACY Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich pracowników PEC Pułtusk Sp. z o.o. o:

 • możliwości zapoznania się z Regulaminem Pracy PEC Pułtusk Sp. z o.o.,

 • o konieczności składania oświadczeń „o zapoznaniu się z Regulaminem Pracy PEC Pułtusk Sp. z o.o.”

Regulamin Pracy PEC Pułtusk Sp. z o.o. jest ogólnodostępny :

 • na stronie   internetowej: www.pec-pultusk.bip.org.pl

 • u Mistrzów i Brygadzistów na terenie Ciepłowni Miejskiej przy ulicy Kolejowej 8

 • u kadrowej PEC Pułtusk Sp. z o.o. w biurze PEC Pułtusk przy ulicy Mickiewicza 36

Po zapoznaniu się z Regulaminem Prosimy o wypełnienie Oświadczenia o zapoznaniu   się z Regulaminem Pracy PEC Pułtusk Sp. z o.o. i złożenie u bezpośredniego przełożonego do 15 kwietnia b.r .

 

OŚWIADCZENIE DOSTĘPNE TUTAJ => oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-_regulaminem_pracy_pec_pultusk_sp._z_o.o..doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-31 10:57:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-30 09:37:03
 • Liczba odsłon: 1618
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 141940]

przewiń do góry