Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. (określane dalej w skrócie PEC Pułtusk)

Realizując obowiązek informacyjny, jaki nałożyło

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

Niniejszym przekazuje Państwu wymagane prawem informacje:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe

Informacja o administratorze danych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. jest Administratorem Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować następująco:

Nazwa podmiotu:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.

Adres pocztowy:

ul. Mickiewicza 36

06-100 Pułtusk

Polska, UE

lub

Kontakt bezpośredni:

Numer telefonu: + 48 (23) 692 31 47

Adres e-mail: iod.pec@pultusk.pl

Strona internetowa: http://www.pec-pultusk.bip.org.pl/

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. Posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem podanym wyżej.

Źródła pozyskiwania danych osobowych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. korzysta z następujących źródeł danych osobowych:

·         umowy, oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych;

·         publikacje papierowe oraz internetowe;

·         osobowe źródła informacji (dane przekazywane przez inne osoby fizyczne);

·         źródła publicznie dostępne, takie jak na przykład: ewidencje nieruchomości, elektroniczne księgi wieczyste, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

·         inne źródła: na przykład akta postępowań, akta sądowe itp.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

·         przepisy prawa, a w szczególności przepisy prawa cywilnego, podatkowego, karnego, bankowego, energetycznego;

·         umowy zawarte z Klientami,

·         indywidualne zgody jakich udzieliły osoby fizyczne;

·         prawnie uzasadnione cele PEC, do których należą: realizacja zawartych umów, obsługa Klienta, rozpatrywanie roszczeń ze strony naszych Klientów oraz ochrona przed tymi roszczeniami, podejmowanie działań wobec Klientów zalegających z płatnościami lub dokonujących nielegalnego poboru energii, ingerencji w sieć ciepłowniczą oraz urządzenia pomiarowe, zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.;

·         działania realizowane w celu ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, takie jak: przekazywanie informacji o awariach sieci ciepłowniczej, przerwach w dostawach ciepła bądź planowanych naprawach lub modernizacjach sieci oraz przyłączy;

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od powodu i wynosi:

·         w przypadku umów – do czasu przedawnienia roszczeń;

·         w przypadku działań mających skutek podatkowy – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;

·         w przypadku działań chroniących prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. – tak długo jak ten interes istnieje;

·         w przypadkach uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu odwołania tej zgody lub jej wygaśnięcia, jeżeli zgoda została wyrażona na czas określony;

·         w przypadku korzystania z elektronicznego biura obsługi klienta – przez czas trwania umowy pomiędzy Klientem a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.;

·         w przypadku monitoringu wizyjnego na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. -doszło do działań mających skutki prawne – do czasu prawomocnego zakończenia się postępowań prowadzonych w związku z tymi działaniami lub do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń lub do czasu istnienia innych prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. – w zależności od tego, który czas jest dłuższy.

Do działań chroniących prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. należą:

·         ocena wszelkiego ryzyka (w tym gospodarczego) związanego z zawieraniem i wykonywaniem umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. a Klientem, na podstawie historii relacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o., zwłaszcza jeżeli Klient Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o. o. nie wywiązał się z postanowień umowy, dokonywał czynów prawnie zabronionych w związku z realizacją umów w przeszłości;

·         ochrona przed oszustwami;

·         działania w zakresie marketingu bezpośredniego;

·         zarządzanie infrastrukturą służącą do dystrybucji i sprzedaży ciepła, gdy część tej infrastruktury znajduje się na terenie prywatnym, którego właścicielem jest osoba fizyczna, a Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. ma prawa do tej infrastruktury.

Środki przetwarzania danych osobowych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe z użyciem następujących środków:

·         dokumentacji papierowej, na którą składają się: umowy, zgody na przetwarzanie danych osobowych, faktury za sprzedawane produkty, projekty budowlane, różne protokoły (uzgodnień, przekazania, kontroli), wezwania do zapłaty, pozwy sądowe, wnioski egzekucyjne do komornika; dokumentacja papierowa jest w przeważającej większości tworzona przy użyciu komputerów i drukowana;

·         urządzeń tworzących infrastrukturę informatyczną i telekomunikacyjną, na którą składają się na przykład: serwery (komputery świadczące usługi w sieciach komputerowych), systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe (edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne), oprogramowanie serwerowe baz danych, stacje robocze pracowników (komputery przy biurkach), lokalna sieć komputerowa na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o., lokalna sieć monitoringu wizyjnego (kamery wraz z urządzeniem rejestrującym obraz ruchomy na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.), publiczna sieć Internet, publiczna sieć telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Przekaz danych osobowych do osób trzecich

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. ma prawo przekazywania danych osobowych do osób trzecich, określanych jako Odbiorcy, do których należą w szczególności podmioty:

·         świadczące usługi prawnicze (kancelarie notarialne, adwokacie, radców prawnych);

·         dokonujące windykacji, rejestrujące lub skupujące wierzytelności;

·         dokonujące dochodzenia roszczeń oraz obsługi szkód majątkowych (firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne);

·         realizujące operacje finansowe (banki, kasy, pośrednicy rozliczeniowi);

·         świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Wykaz tych podmiotów znajduje się w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o. o. Z racji faktu, że nie wszystkie dane osobowe posiadane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. są przetwarzane przez wszystkie wyżej wymienione kategorie podmiotów, jeżeli są Państwo zainteresowani, który konkretnie podmiot przetwarza Państwa dane osobowe, w jakim stopniu, w jakim celu i na jakiej podstawie, przysługuje Państwu prawo do złożenia zapytania indywidualnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o .

 

 

Przekaz danych osobowych do państwa trzeciego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich. Państwa dane osobowe są przetwarzane na terenie Polski, według prawa obowiązującego w Polsce. W sytuacjach od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. niezależnych lub trudnych do przewidzenia, może dojść do przetwarzania Państwa danych osobowych poza granicami Polski lub Unii Europejskiej. Do sytuacji tych należą:

·         przekaz danych na Państwa wniosek i za Państwa zgodą na adres poczty elektronicznej (np. wysłanie faktury) przez publiczną Sieć Internet, jeżeli połączenie następuje przez odcinki sieci znajdujące się poza Polską; Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. nie jest w stanie decydować w jaki sposób dane docierają do Państwa na adres poczty elektronicznej;

·         przekaz danych do organów publicznych, którym Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o., z mocy obowiązującego prawa, jest zobowiązane przekazać Państwa dane osobowe; Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. nie ma skutecznego wpływu na funkcjonowanie przetwarzania danych w tych organach i jest technicznie oraz prawnie możliwe, że organy te przekażą Państwa dane osobowe poza Polskę.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. przysługują Państwu prawa do:

·         żądania dostępu do Państwa danych osobowych;

·         do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

·         przenoszenia Państwa danych do innych podmiotów lub odbiorców;

·         do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych osobowych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. informuje, że w celu zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. a Klientem, podanie danych osobowych Klienta jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa zawarcia, a tym samym wykonywania umowy przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.

Informacja o stronie internetowej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. posiada stronę internetową znajdująco się pod adresem:

http://www.pec-pultusk.bip.org.pl/

Strona znajduje się na serwerach zewnętrznego usługodawcy. Wchodząc na powyższą stronę mogą być rejestrowane przez usługodawcę następujące dane:

·         adres IP komputera, z którego następuje wejście na stronę;

·         podstrony, które użytkownik oglądał wraz z czasem dostępu;

·         cechy identyfikacyjne przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik;

·         pliki cookies, które mogą być umieszczone na komputerze użytkownika, jeżeli przeglądarka użytkownika jest tak skonfigurowana, aby te pliki przyjmować i zapisywać;

·         informacje związane z podejrzanym zachowaniem użytkownika, jeżeli miałoby to wpływ na bezpieczeństwo informatyczne.

Standardowy sposób rejestrowania powyższych informacji to dzienniki (logi) do systemowe serwerów usługodawcy. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie powyższych danych, nie powinien korzystać z wymienionej wyżej strony internetowej.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. nie gromadzi danych osobowych bezpośrednio identyfikujących osoby fizyczne za pomocą powyższej strony internetowej.

Profilowanie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. nie profiluje osób fizycznych

Pojęcia i definicje

Poniżej wyjaśniono znaczenie pojęć używanych w niniejszym dokumencie.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, a w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Odbiorca- osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną czy osobą trzecią. Organy Publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców;

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-23 08:43:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-03 09:10:26
  • Liczba odsłon: 1142
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 141936]

przewiń do góry