Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż:

mieszanki popiołowo – żużlowej (kod odpadu 100180) .

Sprzedaż odbywa się w dni robocze w godz. 7.00 – 14.00  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  tel. /23/ 692-03-59

Miejscem odbioru żużla jest teren Ciepłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o. o. przy ulicy Kolejowej 8.

 1. Sprzedaż żużla

Dopuszczalna jest sprzedaż żużla przedsiębiorcom pod warunkiem, że posiadają oni właściwe zezwolenia w zakresie:

 1. odzysku,

 2. zbierania

 3. unieszkodliwiania

 4. transportu,

oraz są wpisani do rejestru prowadzonego przez starostę co powinni udokumentować przed zakupem.

Sprzedaż żużla jest zabroniona osobom i podmiotom posiadającym zezwolenie wyłącznie na transport.

Zakupiony przez osobę prywatną żużel, może być używany wyłącznie na potrzeby własne związane z utwardzaniem, niwelowaniem dróg, placów i innych nawierzchni do którego posiada tytuł prawny, co potwierdzi stosownym oświadczeniem.

Żużel jest sprzedawany na podstawie „Karty Przekazania Odpadu” i dokumentu potwierdzającego wydania „WZ”. Pierwsza „Karta Przekazania Odpadu” musi być podpisana osobiście przy pierwszym transporcie w miejscu przekazania odpadu, a każdy następny transport (odbiór/dostawa) musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem na kolejnej lub zbiorczej „Karcie Przekazania Odpadu” w dniu i miejscu odbioru/ dostawy, pod rygorem zaprzestania dalszych dostaw.

I. Transport żużla

Przewożenie żużla można dokonywać środkiem transportu, którego właściciel posiada zezwolenie na transport żużla lub odbierać własnym środkiem transportu np. ciągnikiem z przyczepą.

Transport żużla może być realizowany wyłącznie przez:

 1. Środek transportu stanowiący własność osoby fizycznej kupującej żużel.

 2. Podmioty posiadające zezwolenie na transport żużla kod odpadów 100180 za okazaniem w momencie załadunku.

Zabrania się załadunku żużla na środki transportu inne niż wymieniono w pkt. 1 – 2.

II. Realizacja zamówień na żużel.

Zamówienie dotyczące osób fizycznych może być zrealizowane tylko w przypadku, gdy:

 1. Zostało podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I dotyczące przeznaczenia żużla.

 2. Została podpisana „Karta Przekazania Odpadu” i dokument „WZ”

 3. Zostaną spełnione warunki w zakresie transportu o których mowa w rozdziale II.

Zamówienie dotyczące osób i podmiotów będzie przyjęte, gdy:

 1. Została podpisana „Karta Przekazania Odpadu” przez osobę upoważnioną do tej czynności.

 2. Zostaną spełnione warunki w zakresie transportu o których mowa w rozdziale II.

 3. Zostanie przedstawiony oryginał zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania żużlem a jego kopia przekazana Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o. o.

 

III. Ewidencja obrotu żużlem

Podstawowym dokumentem ewidencji obrotu żużlem jest „Karta Przekazania Odpadu” i dokument „WZ”. „Kartę Przekazania Odpadu” i dokument „WZ” sporządza się w 2 egzemplarzach.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-14 10:27:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-16 07:43:19
 • Liczba odsłon: 1267
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 141946]

przewiń do góry